Algemene voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop door Tuinvogelvoer van der Wardt, gevestigd te Eemnes, hierna te noemen van der Wardt, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2 Mondelinge aanbiedingen door van der Wardt of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen/producten wordt eerst bindend voor van der Wardt door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

3-2 Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kwaliteit, gewicht enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ons niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van van der Wardt binden de laatste niet, voorzover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van goederen/producten, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

5-3 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

6-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

6-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor van der Wardt zijn de goederen/producten te leveren.

6-3 Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

6-4 Wanneer bestelde goederen/producten, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen/producten voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

De verzending geschiedt op de wijze als door ons aangegeven. Wenst u een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor uw rekening. Goederen/producten reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien franco wordt geleverd. Het transport wordt door van der Wardt alleen dan verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

8-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen/producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij ons bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering der goederen/producten.

8-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

9-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

9-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan van der Wardt ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoering der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

9-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat ze voor de veranderingen overeengekomen leveringstermijn door van der Wardt buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Al onze producten en verpakkingen voldoen aan de wettelijke voorschriften betreffende bestrijdingsmiddelen, welke gelden in Nederland. Opdrachtgever wordt geacht in deze deskundig te zijn, althans zich van de hierop betrekking hebbende wettelijke bepalingen op de hoogte te hebben gesteld.

11-1 Van der Wardt is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct gevolg van: a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven. b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem tewerk zijn gesteld.

11-2 Van der Wardt is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van ons of van hen, die door ons te werk zijn gesteld op de aan ons opgedragen werk(en).

11-3 Voor de gevolgen van het toepassen en/of gebruiken van onze producten – al dan niet overeenkomstig terzake verstrekt advies – is van der Wardt op generlei wijze aansprakelijk.

11-4 Van der Wardt zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de opslag van onze producten, ook al is de eigendom daarvan door ons voorbehouden.

11-5 Van der Wardt zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever vergoeden.

De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren tegen en schadeloos te houden voor aanspraken van derden terzake schade, direct of indirect veroorzaakt, op welke wijze ook, door de door ons verkochte goederen/producten, alsmede door het gebruik daarvan. Deze vrijwaringsplicht geldt eveneens voor de door ons in eigendom voorbehouden goederen/producten en door en aan de door ons beschikbaar gestelde verpakkingen.

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen/producten bij transport naar van der Wardt of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen/producten door leveranciers van van der Wardt ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te onzer eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de goederen/producten grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, van der Wardt schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering van der Wardt wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14-2 Wij dienen in staat te worden gesteld ingediende reclame te controleren, in afwachting van deze controle dient de onderhavige zending voorlopig onaangeroerd te blijven liggen.

14-3 Indien de reclame naar ons oordeel juist is, zullen wij te onzer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen/producten, hetzij de geleverde goederen/producten gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand wij zijn niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

14-4 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

15-1 Zolang van der Wardt geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen/producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van van der Wardt.

15-2 Het eigendomsvoorbehoud van van der Wardt blijft bestaan indien deze uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever heeft.

15-3 Wij hebben het recht deze goederen/producten terug te vorderen en tot ons te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen/producten wordt gelegd.

15-4 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen/producten, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen/producten ten behoeve van derden bijvoorbeeld bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

16-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is.

16-2 Onverminderd het bepaalde Burgerlijk Wetboek zullen wij ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

16-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft van der Wardt eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd of heeft aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen/producten in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die wij op de opdrachtgever hebben, terstond opeisbaar zijn.

17-1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17-2 Van der Wardt is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending der facturen.

17-3 Van der Wardt is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

17-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €35,00; Uit het enkele feit dat van der Wardt zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van van der Wardt, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.